یکشنبه 05 اسفند 1397
09:50 تا 10:15
سخنرانی
دکتر محمد جواد ظریف
چند جانه گرایی در سیاست خارجه ایران
رزومه ارائه دهنده

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

یکشنبه 05 اسفند 1397
10:15 تا 10:40
سخنرانی
دکتر کنستانتین زاتولین
-
رزومه ارائه دهنده

رئیس انستیتو اوراسیا و عضو دوما روسیه