یکشنبه 05 اسفند 1397
08:30 تا 09:00
پذیرش میهمانان
پذیرش و ثبت نام
یکشنبه 05 اسفند 1397
09:00 تا 09:10
افتتاحیه
قرائت قرآن و سرود ملی
یکشنبه 05 اسفند 1397
09:10 تا 09:30
سخنرانی
دکتر سعیدرضا عاملی
سخنرانی و خوش آمد گویی رئیس دانشکده
یکشنبه 05 اسفند 1397
09:30 تا 09:50
سخنرانی
دکتر رضا دهقانی
گزارش دبیر علمی همایش،
یکشنبه 05 اسفند 1397
09:50 تا 10:15
سخنرانی
دکتر محمد جواد ظریف
چند جانه گرایی در سیاست خارجه ایران
رزومه ارائه دهنده

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

یکشنبه 05 اسفند 1397
10:15 تا 10:40
سخنرانی
دکتر کنستانتین زاتولین
-
رزومه ارائه دهنده

رئیس انستیتو اوراسیا و عضو دوما روسیه

یکشنبه 05 اسفند 1397
10:40 تا 11:00
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
یکشنبه 05 اسفند 1397
11:00 تا 11:20
ارائه مقاله
دکتر نوذر شفیعی
چندجانبه گرایی منطقه ای؛ آزمونی برای موفقیت چند جانبه گرایی بین المللی (مطالعه موردی بحران افغانستان)
یکشنبه 05 اسفند 1397
11:00 تا 11:20
ارائه مقاله
دکتر سیامک بهرامی
کردها و ظرفیت های چندجانبه گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
یکشنبه 05 اسفند 1397
11:20 تا 11:40
ارائه مقاله
دکتر محمدکاظم سجادپور
چندجانبه گرایی و سیاست خارجی ج.ا.ایران
یکشنبه 05 اسفند 1397
11:20 تا 11:40
ارائه مقاله
دکتر حسام الدین واعظ زاده
برجام و دیپلماسی هسته ای چندجانبه گرا: بررسی چالش های داخلی و بین المللی آن
یکشنبه 05 اسفند 1397
11:40 تا 12:00
ارائه مقاله
دکتر اسدالله اطهری
پاتولوژی مبانی سیاست خارجی ایران: آسیب شناسی رویکرد چندجانبه گرایی
یکشنبه 05 اسفند 1397
11:40 تا 12:00
ارائه مقاله
دکتر بهرام امیراحمدیان
بهره گیری از موقعیت جغرافیایی ایران در سیاست خارجی چند جانبه
یکشنبه 05 اسفند 1397
12:00 تا 12:20
ارائه مقاله
دکتر جواد صالحی
الگوهای رفتاری در سیاست خارجی بر اساس نظریه جایگاه یابی
یکشنبه 05 اسفند 1397
12:00 تا 12:20
ارائه مقاله
دکتر حسین دهشیار
برجام از نظر چند جانبه گرایی
یکشنبه 05 اسفند 1397
12:20 تا 12:30
ارائه مقاله
-
پرسش و پاسخ
یکشنبه 05 اسفند 1397
12:30 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
نماز و ناهار
یکشنبه 05 اسفند 1397
14:00 تا 14:20
ارائه مقاله
دکتر جالل دهقانی فیروزآبادی
تنهایی استراتژیک و چند جانبه گرایی/گریزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
یکشنبه 05 اسفند 1397
14:00 تا 14:20
ارائه مقاله
دکتر رحمت حاجی مینه
اهمیت آمریکای لاتین در رویکرد چندجانبه گرایی جمهوری اسلامی ایران
یکشنبه 05 اسفند 1397
14:20 تا 14:40
ارائه مقاله
دکتر سعید شکوهی
واکاوی محیط روانی در غرب آسیا برای شکل گیری چندجانبه گرایی منطقه ای
یکشنبه 05 اسفند 1397
14:20 تا 14:40
ارائه مقاله
دکتر امیربهرام عرب احمدی
بررسی جایگاه آفریقا در مناسبات اقتصادی ج.ا.ایران در دوره پسابرجام
یکشنبه 05 اسفند 1397
14:40 تا 15:00
ارائه مقاله
دکتر جواد شعرباف
نقش و جایگاه کشورهای کوچک در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
یکشنبه 05 اسفند 1397
14:40 تا 15:00
ارائه مقاله
دکتر ابراهیم متقی
چندجانبه گرایی نامتقارن در فضای آشوب منطقه ای
یکشنبه 05 اسفند 1397
15:00 تا 15:20
ارائه مقاله
دکتر هادی برهانی
فرصت های چندجانبه گرایی برای دفاع از حقوق مردم فلسطین
یکشنبه 05 اسفند 1397
15:00 تا 15:20
ارائه مقاله
مهدی لکزی
راهبردهای اسرائیل برای مقابله با سیاست چندجانبه گرایی ایران در حوزه سیاست خارجی
یکشنبه 05 اسفند 1397
15:20 تا 15:30
سخنرانی
-
پرسش و پاسخ
یکشنبه 05 اسفند 1397
15:30 تا 15:50
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
یکشنبه 05 اسفند 1397
15:50 تا 16:10
ارائه مقاله
دکتر امین پاداش
صلح یا جنگ! توسعه هوشمندانه دیپلماسی محیط زیستی ایران
یکشنبه 05 اسفند 1397
15:50 تا 16:10
ارائه مقاله
مهدی پادروند
نارکو تروریسم و تاثیر آن بر چند جانبه گرایی ایران در آسیای مرکزی
یکشنبه 05 اسفند 1397
16:10 تا 16:30
ارائه مقاله
دکتر محمدرضا دهشیری
دوجانبه گرایی و چندجانبه گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
یکشنبه 05 اسفند 1397
16:10 تا 16:30
ارائه مقاله
نیلوفر باقرنیا
چین یا هند؟ گزینش بر اساس منافع از سوی ایران
یکشنبه 05 اسفند 1397
16:30 تا 16:50
ارائه مقاله
سعید قربانی
نزاع یک جانبه گرایی و چندجانبه گرایی و آینده روابط بین الملل
یکشنبه 05 اسفند 1397
16:30 تا 16:50
ارائه مقاله
پریسا صبری
تا ملی بر چندجانبه گرایی ایران در تجارت خارجی: بررسی موردی اتحادیه اقتصادی اوراسیا
یکشنبه 05 اسفند 1397
16:50 تا 17:00
ارائه مقاله
پرسش و پاسخ
یکشنبه 05 اسفند 1397
16:50 تا 17:00
ارائه مقاله
پرسش و پاسخ
یکشنبه 05 اسفند 1397
17:00 تا 17:20
اختتامیه
دکتر مهدی سنائی
چندجانبه گرایی در عرصه بین الملل و جایگاه راهبرد شرقی
رزومه ارائه دهنده

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه