1. گردهم آیی استادان و پژوهشگران در حوزه های مختلف به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص الگوی چند جانبه گرایی و ضرورت نهادینه کردن آن در سیاست خاجی ایران

2. تحلیل و بررسی  ظرفیت های ایران جهت عملی کردن سیاست چند جانبه گرایی

3. آینده پژوهی سیاست های یکجانبه آمریکا در مورد تحریم های ایران

4. چگونگی تعامل چندجانبه با سازمان های منطقه ای و فرامنطقه ای و مجامع بین المللی

5. تحلیل  جایگاه اروپا در برابر سیاست  هژمون آمریکا در موضوع ایران

6. ارائه راهبردهایی برای سیاستمداران و تصمیم سازان به منظور  کاربرد سازی الگوی چند جانبه گرایی در سیاست خارجی