همایش های سالانه انجمن مطالعات جهان که با مشارکت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می شود درصدد است تا با رصد تحولات مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه جهانی و گزینش موضوعات مناسب و به روز برای گردهمایی استادان و پژوهشگران سرآمد هر حوزه مطالعاتی، آخرین یافته های پژوهشی اندیشمندان و محققان مزبور را به اشتراک بگذارد تا ضمن تحرک بخشیدن به عرصه مطالعات جهان، ادبیات پژوهشی مربوط به آن را غنا ببخشد. در راستای تحقق چنین رسالت علمی، همایش امسال انجمن تحت عنوان «چند جانبه گرایی در سیاست خارجی ایران؛ ظرفیت ها و راهبردها» به بررسی تحولات سیاست خارجی ایران پس از خروج آمریکا از برجام و ضرورت اتخاذ سیاست چندجانبه گرایی به عنوان الگوی تعامل و یگانه  گفتمان موفق در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای خواهد پرداخت؛ امید است با مشارکت استادان و اندیشمندان متخصص داخلی و خارجی در حوزه های مختلف، اهداف کنفرانس در پایان این گرهمایی علمی محقق شود.